Câu lạc bộ Eagles logo

Câu lạc bộ Eagles có truyền thống lâu đời trong việc cung cấp chất lượng giảng dạy cao nhất với mức phí thân thiện với gia đình cho giá trị tốt nhất tại Việt Nam.

Eggs™ và Chicks™

3,5 - 6,5 tuổi

 •  đ5.000.000 VND +VAT
 • Lớp học 14-tuần (3,5 tháng)
 • Học ABC và phát âm 
 • Tìm hiểu nghi thức lớp học 
 • Học đếm số 1-30 
 • Học động vật, màu sắc, hình dạng, vv.
 • Học chào hỏi, kỹ năng xã hội 

Starters©, Movers©, Flyers©

6 - 12 tuổi

 • Cambridge© English
 • đ5.000.000 VND+VAT
 • Lớp học 14-tuần (3,5 tháng)
 • Giải pháp chuẩn bị hoàn chỉnh 
 • Tất cả các vật liệu bao gồm 
 • Truy cập vào eaglesvn.com 
 • Học bốn kỹ năng 


KET© và PET©

12 - 16 tuổi

 • Cambridge English 
 • đ5.000.000 VND+VAT
 • Lớp học 14-tuần (3,5 tháng)
 • Giải pháp chuẩn bị hoàn chỉnh 
 • Tất cả các vật liệu bao gồm 
 • Truy cập vào eaglesvn.com 
 • Chuẩn bị việc học tập quốc tế

IELTS, TOEIC, TOEFL

16+ tuổi

 • Dạy kèm riêng tiếng Anh
 • Từ đ580,000 VND+VAT mỗi giờ 
 • Học cách viết học thuật 
 • Chuẩn bị sống hoặc làm việc ở nước ngoài 
 • Chuẩn bị đi học ở nước ngoài 
 • Tất cả các vật liệu bao gồm

Tiếng Anh y khoa

18+ tuổi

 • Dạy kèm riêng tiếng Anh
 • Từ đ880,000 VND+VAT một giờ
 • Prepayment discounts available 
 • Học viết để Y Học
 • Chuẩn bị làm việc và học quốc tế
 • Tiếng Anh chuyên nghiệp
 • Thực hành và bài tập trực tuyến
 • Tất cả các vật liệu bao gồm


Tiếng Anh cho các ngành nghề

18+ tuổi

 • Dạy kèm riêng tiếng Anh
 • Từ đ580,000+ VND+VAT một giờ
 • Học viết để kinh doanh
 • Chuẩn bị làm việc quốc tế
 • Tiếng Anh chuyên nghiệp
 • Thực hành/bài tập trực tuyến
 • Tất cả các vật liệu bao gồm

Dạy kèm riêng tiếng Anh

6+ tuổi

 • Dạy kèm riêng tiếng Anh
 • Từ 580,000 VND+VAT một giờ
 • Học viết để kinh doanh
 • Chuẩn bị làm việc quốc tế
 • Tiếng Anh chuyên nghiệp/kỹ thuật
 • Thực hành và bài tập trực tuyến
 • Tất cả các vật liệu bao gồm

Nhập môn ngữ âm

6+ tuổi

 • Cambridge English
 • đ5.000.000 VND+VAT
 • Lớp học 14-tuần (3,5 tháng)
 • Giải pháp chuẩn bị hoàn chỉnh 
 • Tất cả các vật liệu bao gồm 
 • Học bốn kỹ năng 

  Giáo dục rất tốn kém, nhưng sự thiếu hiểu biết còn đắt hơn.         -- Robert Orben