• Tất cả các thành viên hiện tại và trước đây của Trung tâm Anh ngữ The Eagles American English Club, Ltd., Bình Tân đều được tải xuống miễn phí toàn bộ ảnh để sử dụng cá nhân. Các thành viên cũng có thể yêu cầu tệp RAW/JPEG kỹ thuật số có độ phân giải cao, phù hợp để in, bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn của chúng tôi tại đây.
  • Những người không phải là thành viên hoặc tổ chức có thể cấp phép cho các hình ảnh RAW đã chọn với mức phí cấp phép một lần, phải chăng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu cấp phép hình ảnh bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn tại đây.
  • Dưới đây là mẫu hợp đồng cấp phép hình ảnh.
  • Lưu ý: chúng tôi có quyền từ chối cấp phép cho bất kỳ bức ảnh, hình ảnh, logo, biểu tượng, đồ họa, văn bản, sở hữu trí tuệ hoặc tác phẩm sáng tạo được đăng ký nhãn hiệu hoặc độc quyền khác.
Logo cho Trung tâm Anh ngữ The Eagles American English Club, Ltd. -  Bình Tân

Thỏa thuận cấp phép ảnh mẫu

Thỏa thuận mẫu 

1. Các Bên

Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Thi Kim Thanh Tran, còn được gọi là "Bên cấp phép" và [Licensee.FirstName] [Licensee.LastName], còn được gọi là "Bên được cấp phép", được gọi chung là "Các bên," vào ngày 17 tháng 1 năm 2023.

2. Ảnh được cấp phép

2.1 ID hình ảnh: (nêu rõ ID hình ảnh chính thức do Bên cấp phép chỉ định)

2.2 Mô tả hình ảnh: (chèn mô tả chi tiết về Ảnh được cấp phép)

2.3 Kích thước ảnh: (nêu rõ kích thước ảnh)

2.4 Định dạng ảnh: (nêu định dạng ảnh)

3. Loại giấy phép

Người cấp phép cấp cho Người được cấp phép giấy phép (nêu rõ loại giấy phép cụ thể) để sử dụng bức ảnh nêu trên ("Ảnh được cấp phép") theo các điều khoản của thỏa thuận này.

Giấy phép (nêu loại giấy phép cụ thể) bao gồm:

(Chèn các quyền cụ thể do Người được cấp phép cấp)

(Chèn các quyền cụ thể do Người được cấp phép cấp)

(Chèn các quyền cụ thể do Người được cấp phép cấp)

(Chèn các quyền cụ thể do Người được cấp phép cấp)

4. Phí giấy phép

4.1 Bên được cấp phép đồng ý trả cho Bên cấp phép một khoản phí cấp phép một lần (sẽ được thỏa thuận dựa trên phạm vi sử dụng được đề xuất) cho việc sử dụng Ảnh được cấp phép.

4.2 Việc thanh toán phải được thực hiện bằng cách sử dụng (chuyển khoản ngân hàng) và không được hoàn trả.

5. Sử dụng được phép theo giấy phép

5.1 Người được cấp phép chỉ có thể sử dụng (các) bức ảnh cho (nêu rõ mục đích cụ thể).

5.2 Người được cấp phép không được sửa đổi, thay đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh của (các) bức ảnh trừ khi được Người được cấp phép xác định rõ ràng về phạm vi và được Người cấp phép chấp thuận.

5.3 Bên được cấp phép không được bán lại, xuất bản lại, phân phối lại hoặc cung cấp (các) bức ảnh cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được Bên được cấp phép xác định rõ ràng về phạm vi.

6. Hạn chế và Hạn chế

6.1 Thỏa thuận này và các điều khoản của nó là không thể thương lượng.

6.2 Bên cấp phép giữ lại tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bên được cấp phép trong thỏa thuận này.

6.3 Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận giữa cả hai Bên và không có điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào sẽ ràng buộc một trong hai Bên trừ khi được cả hai Bên đồng ý bằng văn bản.

6.4 Bên được cấp phép có thể gia hạn thỏa thuận này trên cơ sở đã thỏa thuận với sự đồng ý bằng văn bản của Bên cấp phép.

6.5 Người được cấp phép đồng ý không sử dụng (các) bức ảnh theo bất kỳ cách thức phỉ báng, bôi nhọ hoặc khiêu dâm nào.

6.6 Bên được cấp phép không được chuyển nhượng giấy phép cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên cấp phép.

7. Quyền của người cấp phép

7.1 Người cấp phép bảo lưu tất cả các quyền, tiêu đề, quyền lợi và bản quyền của (các) bức ảnh.

7.2 Bên được cấp phép thừa nhận rằng họ không có bất kỳ quyền, tư cách hay lợi ích nào đối với hoặc (các) bức ảnh thuộc sở hữu của Bên cấp phép.

7.3 Người cấp phép bảo lưu tất cả các quyền khác và không được phép sử dụng (các) bức ảnh nào khác trừ khi được quy định ở đây.

8. Linh tinh

8.1 Bảo hành

Người cấp phép không bảo đảm về tính chính xác hoặc tính phù hợp của Ảnh được cấp phép cho bất kỳ mục đích nào.

8.2 Trách nhiệm pháp lý

Người được cấp phép đồng ý rằng họ sẽ bồi thường và không gây hại cho Người cấp phép trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Người được cấp phép sử dụng (các) bức ảnh.

8.3 Tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị tách rời khỏi thỏa thuận này và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

8.4 Thiệt hại

Nếu Người được cấp phép không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, Người cấp phép sẽ có quyền thu hồi các thiệt hại đã thanh lý với số tiền là $ (nêu rõ số tiền được xác định trước).

8.5 Giải quyết tranh chấp

8.5.1 Mọi tranh chấp hoặc bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán hữu nghị giữa hai Bên và được ký kết bằng văn bản thỏa thuận.

8.5.2 Nếu các Bên không thể thương lượng giải quyết, cả hai bên đồng ý rằng mọi tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài theo các quy tắc của (nêu rõ phương thức trọng tài).

8.5.3 Quyết định của trọng tài và phán quyết sẽ có giá trị ràng buộc và cuối cùng.

8.6 Quyền tài phán

Thỏa thuận này sẽ được hiểu và điều chỉnh bởi (nêu rõ những gì thỏa thuận sẽ được hiểu và điều chỉnh).

9. Thời hạn và Chấm dứt

9.1 Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ký bởi cả hai Bên và sẽ có hiệu lực đầy đủ trong (nêu khoảng thời gian) miễn là Người được cấp phép tuân thủ các điều khoản.

9.2 Bên cấp phép có thể chấm dứt thỏa thuận này nếu Bên được cấp phép vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của nó khi có thông báo bằng văn bản cho Bên được cấp phép.

9.3 Sau khi chấm dứt, tất cả các quyền được cấp bởi Thỏa thuận cấp phép ảnh này sẽ ngay lập tức chấm dứt. Người được cấp phép phải ngay lập tức hủy mọi bản sao của (các) bức ảnh hoặc loại bỏ chúng khỏi quyền sở hữu của họ.

9.4 Sau khi chấm dứt, Bên được cấp phép đồng ý không nói xấu Bên cấp phép, công việc hoặc sản phẩm của Bên được cấp phép.

Khi ký Thỏa thuận cấp phép ảnh này, cả hai Bên đồng ý rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của nó.

Thỏa thuận này có hiệu lực bắt đầu từ (Ngày).

Trần Thị Kim Thanh

[Người được cấp phép.FirstName] [Người được cấp phép.Họ]

 

Thỏa thuận cấp phép ảnh mẫu